Obchodné podmienky

Článok 1
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (systém elektronického obchodného domu) http://www.dukra.sk (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej vždy len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.dukra.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim a prevádzkovateľom sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť DUKRA s. r. o., so sídlom: Kacvinského 4406, 085 01  Bardejov, IČO: 45 340 129 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ či „DUKRA“).

Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

 


Článok 2
Postup pri objednávaní


Zákazník si môže cez e-shop www.dukra.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "kúpiť s ikonkou košíka".

Po stlačení tlačidla "kúpiť s ikonkou košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka (nákupnej tašky), ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené pravdivým a úplným vyplnením údajov, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť DUKRA s. r. o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii (neplatí pre neregistrovaných zákazníkov) bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.dukra.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Prihlasovacie údaje spoločnosť DUKRA s. r. o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.dukra.sk pod menom príslušného zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil (poprípade bol predávajúcim oboznámený) o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme spoločnosti DUKRA s. r. o., o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.dukra.sk, v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

E-shop www.dukra.sk umožňuje registrovaným zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dukra.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.10.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky. 

 

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov na www.dukra.sk sú uvedené vrátane aktuálne platnej sadzby DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred môže zákazník manuálne uhradiť potrebnú sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na náš účet (všetky informácie potrebné k úhrade sumy vrátane čísla účtu zákazník od nás obdrží) v ktorejkoľvek banke. Po pripísaní sumy na náš účet bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný tovar. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. Momentálne využíva obchod www.dukra.sk prepravcovské (kuriérske) spoločnosti Packeta , 123 kuriér , Slovak Parcel Service, DPD. V obchode www.dukra.sk nie je možnosť nákupu na splátky.

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť DUKRA s. r. o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi bezodkladne, no najneskôr však do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak spoločnosť DUKRA s. r. o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od objednávky. Orientačný čas doručenia si zákazník zistí telefonickou alebo e-mailovou konzultáciou s predávajúcim.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti DUKRA s. r. o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný v nasledujúci pracovný deň alebo do dvoch pracovných dní ak je skladom, resp. tovar označený na www.dukra.sk textom „tovar je na objednávku“, do 30 dní od jeho objednania.

Dodanie tovaru v Slovenskej Republike:
a) preprava cez kuriérsku spoločnosť:
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 70,00 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 6,00 € na celú objednávku pri platbe dobierkou alebo 4,50 € na celú objednávku pri platbe vopred). Ak suma objednávky je najmenej 70,00 €, predávajúci dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

b) preprava na výdajné miesto Packety (bývalá Zásielkovňa), tzv. Z-Pointy, alebo do ich samoobslužných výdajných Z-boxov (pri Z-BOXoch je nutné prípadnú dobierku uhradiť cez Packeta aplikáciu on-line Vašou bankomatovou kartou. Dopravu na výdajné miesto Packety (alebo Z-BOX) je možné si zvoliť iba pri celkovej váhe zásielky do 5 kg. Ak si v objednávke zvolíte tento druh prepravy ale celková váha zásielky bude mať cez 5 kg, ozveme sa Vám a upresníme si doručovaciu adresu pre zaslanie zásielky kuriérom.
- platba dobierkou na výdajnom mieste pri prevzatí balíka (v hotovosti alebo podľa možností aj kartou) - cena dopravy je 4,70 €
- platba vopred (bankový prevod alebo kartou cez platobnú bránu na e-shope) - cena dopravy je 3,20 €
- platba dobierkou sa dá realizovať vo výdajnom mieste v hotovosti alebo ak to dovoľuje výdajné miesto, tak aj kartou
- platba dobierkou pri Z-BOXe sa dá realizovať cez Packeta aplikáciu on-line Vašou bankomatovou kartou

Dodanie tovaru do Českej Republiky:
Pre nákup do Českej republiky prosím využite náš e-shop www.dukrashop.cz, kde sa dozviete aj aktuálne možnosti a ceny prepravy.
Do Českej Republiky posielame zásielky cez kuriérov ale aj na výdajné miesta (aj Z-BOXy) Packety.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v mieste sídla firmy DUKRA s. r. o. na adrese Kacvinského 4406, 085 01  Bardejov, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na sklade. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup. Dĺžka rezervácie pri osobnom odbere zákazníkom je 48 hodín od potvrdenia objednávky.

V konzultácií so zákazníkom môže predávajúci využiť na spôsob dopravy tovaru aj vlastné prostriedky.

Dodanie nadrozmerného tovaru v Slovenskej republike a v Českej republike:
Neplatia ceny prepravy ako na Slovensku. Ceny budú prerátané a prekalkulované podľa aktuálneho sadzobníka kuriérskej spoločnosti Packeta Courier Service s. r. o. a následne konzultované vždy individuálne pri každej objednávke so zákazníkom.
Jedná sa o tovar väčších rozmerov a vyšších váh ako napríklad: kadernícke kreslá, kadernícke vozíky, kadernícke umývacie boxy, recepcie, stolíky, lehátka ...

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad vyhlásenie výnimočného stavu v Slovenskej republike (naposledy v roku 2020 kvôli kríze spôsobenou šíriacím sa koronavírusom), si vyhradzujeme právo dočasne obmedziť (pozastaviť) druhy dopravy, napríklad dobierku alebo osobný odber.

 

Článok 5
Storno objednávky


Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.dukra.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.


A. Storno objednávky zo strany zákazníka 

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti DUKRA s. r. o. uvedenú vyššie, podaným telefonicky na čísle 054 472 36 65 alebo e-mailom na adresu objednavky(zavinac)dukra.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.


B. Storno objednávky zo strany DUKRA s. r. o.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
 

 

Článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.dukra.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa).

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese objednavky(zavináč)dukra.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to osobne v sídle predávajúceho alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti DUKRA s. r. o. s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t. j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t. j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia (formuláru) o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 

 

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov od dňa predaja.
Záručná doba na elektrické zariadenia predávané firmou DUKRA s. r. o.
Záručná doba pre bežného spotrebiteľa sa riadi podľa Občianskeho zákonníka a je zo zákona stanovená na 24 mesiacov. Záručná doba pre firemných zákazníkov: ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), alebo kupuje v hotovosti (na bloček), ale je zjavné, že tovar bude používať vo svojej firme (prevádzke), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Pri predaji tovaru podnikateľom si DUKRA s. r. o. vyhradzuje právo skrátiť záručnú dobu na 12 mesiacov nakoľko podnikateľ bude tovar používať na profesionálne účely a v porovnaní s bežným spotrebiteľom bude tovar pri používaní viac namáhaný a opotrebovaný. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v sídle spoločnosti DUKRA s. r. o., alebo v niektorom z autorizovaných servisov.

Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti DUKRA s. r. o. za vady (t. j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) a záručného listu do sídla spoločnosti DUKRA s. r. o. Zákazník a predávajúci sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju predávajúcemu navrhnúť e-mailom na adrese objednavky(zavináč)dukra.sk alebo telefonicky na 054 472 36 65.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť DUKRA s. r. o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov:

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:
- v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
- pracovno – právneho charakteru,
- súvisiace so službami všeobecného záujmu
- súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
- finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

V prípade začatia alternatívneho riešenia sporov sa môžete obrátiť napríklad na subjekt:

Názov subjektu:                         Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu:                           Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO:                                           17 33 19 27
Dátum zápisu do zoznamu:       01.02.2016
Adresa na doručovanie:            Slovenská obchodná inšpekcia
                                                  ústredný inšpektorát
                                                  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
                                                  Prievozská 32, p. p. 29
                                                  827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní
v elektronickej podobe:             ars@soi.sk , adr@soi.sk
Telefonické číslo:                      +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41
Fax:                                          +421 (0)2/53 41 49 96
Poplatok za začatia
alternatívneho riešenia sporov:   alternatívne riešenie sporov je bezodplatné


Alebo si môžete ľubovoľne vybrať niektorý iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov zo stránky Ministerstva hospodárstva SR.

Viac informácií ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:
- stránka SOI - Slovenskej obchodnej inšpekcie - KLIKNITE TU
- pravidlá alternatívneho riešenia sporov na stránke SOI - Slovenskej obchodnej inšpekcie - KLIKNITE TU
- formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov na stránke SOI - Slovenskej obchodnej inšpekcie - KLIKNITE TU
- stránka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov - KLIKNITE TU

 


Článok 8
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
8.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, poprípade registrácia na internetovom obchode www.dukra.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.
 
8.3. Zákazník čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 8.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.


8.4. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.dukra.sk.
 
8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok.
 
8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
8.8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
 
8.9. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 8.13. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.
 
8.10. Právo zákazníka podľa odseku 8.9. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
8.11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.
 
8.12. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
8.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 8.20. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.
 
8.14. Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 
8.15. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
8.16. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
8.17. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
8.18. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.8., 8.9. 1/, 3/ až 6, a odseku 8.11. až 8.13. vybaví predávajúci bezplatne.
 
8.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 8.9. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
8.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 8.18. a 8.19. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 
8.21. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 8.10. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
8.22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
Obchodný register okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 26367/B
 

Packeta Courier Service s. r. o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava
IČO: 35825456
Obchodný register okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 25438/B


123Kurier, s. r. o.
Vojtaššákova 616, 027 44  Tvrdošín
IČO: 46598863
Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57023/L

 

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Obchodný register okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 3215/B


Packeta Slovakia s. r. o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava
IČO: 48136999
Obchodný register okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 105158/B


8.23. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.


8.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.
 

 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti DUKRA s. r. o., so sídlom: Kacvinského 4406, 085 01  Bardejov, IČO: 45 340 129  s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.dukra.sk.    
 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou DUKRA s. r. o., so sídlom: Kacvinského 4406, 085 01  Bardejov, IČO: 45 340 129.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.dukra.sk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prílohy Obchodných podmienok:
1. Formulár na odstúpenie od zmluvy - pdf
2. Podmienky spracúvania osobných údajov - Pravidlá ochrany osobných údajov - pdf